Privatlivspolitik

Dataansvarlig
Jeg er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg behandler om besøgende. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor.
Charlotte Lo Larsen
lo@livsstilkoncert.dk
Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte mig på ovenstående email.

Behandlingsaktiviteter
Besøg på hjemmeside
Når du besøger min hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om nedenfor.
Kommunikation med besøgende
Hvis du har spørgsmål til min side, så kan du kontakte mig via email.
Herigennem vil jeg behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig og fx svare på spørgsmål. Jeg behandler kun den information, som du giver mig i forbindelse med vores kommunikation.
Jeg vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.
Min hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Databehandlere
Få kan klare alt selv, og det samme gælder mig. Jeg har derfor samarbejdspartnere, samt benytter mig af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.Det er mit ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt.

Videregivelse af personoplysninger
Jeg videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Profilering og automatiserede afgørelser
Jeg foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Tredjelandeoverførsler
Jeg benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS. I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

Behandlingssikkerhed
Jeg holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Jeg har lavet risikovurderinger af min behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

De registreredes rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte mig, så jeg kan hjælpe dig med dette.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Tilbagetrækning af samtykke
Når min behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger påwww.datatilsynet.dk.
Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.